Energie Makelaar; uw voordelen

GEEN SORES EN TOCH DE LAAGSTE ENERGIETARIEVEN

Laat eenvoudig uw gas- en stroom inkoop over aan ons.

Energie Makelaar Velthuis houd u “wakker” door jaarlijks een persoonlijk contact te initiëren. Om u te informeren over de recentste ontwikkelingen op energie gebied en dan gaat het natuurlijk uiteindelijk om de tarieven. Want laten we eerlijk zijn, gas is gas en stroom is stroom, de producenten en uw netbeheerder blijven dezelfde en het licht en de warmte dus ook.
Tevens ontzorgen we u van de stroperige procedure inzake de aanvraag van nuts aansluitingen, gas of warmte, stroom, water en media en communicatie

Voordelen


Wij ontzorgen, geen geleur aan de deur en toch een scherp tarief, elk jaar weer!
U wilt geen slapende klant worden en ook niet de hoofdprijs betalen!

 • Wij initiëren jaarlijks een persoonlijk contact!
 • Voor het beste advies en cocurerende tarieven!
 • Ook bij contract verlenging hetzelfde concurrerende tarief!
 • Geen aansluit en/of overstap kosten!
 • Informeren u over overige mogelijke besparingen o.a. op energiebelasting!
 • Ruim 1000 aansluitadressen maken reeds gebruik van de dienst!
 • Wij controleren de juiste aansluitwaardes!
 • Nieuwe en wijzigen aansluitingen regelen we ook!
 • Op verzoek doen wij een energiecheck!
 • Duurzaam ondernemer, dus de hoogste score op de CO2-ladder!
 • Geen tijdverspilling door stroperige procedures en lange wachttijden!
 • Wij helpen u dus, jaar in jaar uit, blijvend te besparen op uw energiekosten!
 • Deze diensten zijn gratis voor de relaties van Energie Makelaar Velthuis!

Over ons

info@andrevelthuis.nl
www.aansluitingenaanvragen.nl
www.energiemakelaarvelthuis.nl
BTW nr: NL072886341B01
KvK: 06076044
IBAN nr: NL 95ABNA0450296245
Mob: 06 51547568

Belastingvoordeel

Instellingen en kerken kunnen gebruik maken van kortingen en teruggave van energiebelasting. Ook particulieren en bedrijven kunnen in sommige gevallen hiervan gebruik maken.

Hieronder enkele voorbeelden en invulformulieren om dit door ENERGIE MAKELAAR VELTHUIS te laten verzorgen.

Vorderen clustering

Download vorderen clustering

Vorderen heffingskorting

Download vorderen heffingskorting

Aansluiting aanvragen

Via de site www.aansluitingenaanvragen.nl kunnen wij U volledig ontzorgen, door de gehele rompslomp rondom de fysieke aanleg van aansluitingen gas of warmte, stroom, water, media en communicatie voor U te regelen.

Levering van bouwstroom wordt in voorzien door Energie Makelaar Velthuis.

Bij water hebt u geen keuze, hierover krijgt u vanzelf bericht van uw regionale water leiding maatschappij.

Tegen het einde van de bouw zorgen wij ook voor de fysieke aanleg van de definitieve aansluitingen. Gas of warmte, media en communicatie komen er dan bij.

Voor een permanent leveringscontract gas en stroom kunt u contact opnemen met Energie Makelaar Velthuis.

Media en communicatie providers zullen zich automatisch bij u melden.

Let wel: Aanlegwerkzaamheden worden door de netwerkbeheerder pas ingepland als offertes bevestigd of betaald zijn en/of er abonnementen zijn aangegaan.

Om de voortgang erin te houden is het van belang dat u de offertes en/of facturen z.s.m. bevestigd en/of voldoet.

Voor vragen via info@andrevelthuis.nl of 0651547568

Algemene voorwaarden

1. Op de levering van Gas en/of stroom zijn de Algemene Voorwaarden levering kleinverbruikers van genoemde Energieleverancier van toepassing en deze productvoorwaarden, zoals deze op enig moment zullen luiden en indien hiervan niet uitdrukkelijk is afgeweken. Ingeval van tegenstrijdigheden tussen de productvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden, prevaleert hetgeen vermeld is in de productvoorwaarden. Desgevraagd worden deze productvoorwaarden toegezonden. Deze productvoorwaarden staan vermeld op de site van genoemde Energieleverancier.

2. Elke leveringsovereenkomst gaat in per ingangsdatum van het eerste product, zoals aangegeven in de leveringsovereenkomst onder startdatum. Velthuis Energie Makelaar noch genoemde Energieleverancier is nimmer aansprakelijk voor opzegvergoedingen van andere leveranciers.

3. Na ontvangst van de bevestiging van de aanmelding heeft een niet zakelijke afnemer 14 werkdagen de tijd, zonder opgave van redenen, de overeenkomst te ontbinden. Dit kan geschieden door een schriftelijke melding aan de in deze overeenkomst genoemde Energieleverancier.

4. Wanneer een overeenkomst voor een bepaalde tijd is aangegaan beëindigd, wordt behoudens opzegging, de overeenkomst automatisch verlengd op basis van onbepaalde tijd, tegen het op dat moment daarvoor geldende variabele tarief, dat te raadplegen is op de site van genoemde Energieleverancier.

5. Opzegging van de overeenkomst voor onbepaalde tijd kan te allen tijde geschieden, met in achtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.

In bovengenoemd geval zal door genoemde Energieleverancier aan afnemer een opzegvergoeding in rekening gebracht worden van: Consument resterende looptijd:

< 1 jaar € 25,-. 1 tot 1,5 jaar € 50,-.
1,5 tot 2 jaar € 75,-.
2 tot 2,5 jaar € 100,-.
>2,5 jaar € 125,-.

Zakelijke afnemers wordt over de resterende looptijd max. tot 50% van de waarde van het resterende contract in rekening gebracht, met een minimum van € 125,-.

6. Wanneer een overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan de overeenkomst te allen tijde boetevrij opgezegd worden met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen. Opzegging kan via de nieuwe leverancier of schriftelijk geschieden.

7. De afnemer machtigt genoemde Energieleverancier om de bijkomende kosten van levering en transport bij afnemer in rekening te brengen. Deze kosten worden door genoemde Energieleverancier aan netbeheerder en belastingdienst betaald.

8. De totale kostprijs voor levering van energie bestaan uit het tarief, vastrecht, energiebelasting, transportkosten, meterhuur, Opslag Duurzame Energie en BTW. Voor gas wordt tevens nog regiotoeslag in rekening gebracht. Verhuizing naar een andere regio zal in de meeste gevallen op het totale gastarief van invloed zijn.

9. Indien er sprake is van een variabele overeenkomst wordt het variabele tarief in rekening gebracht. Dit tarief kan worden beïnvloed door marktontwikkelingen en in-en externe variabelen. Indien er sprake is van een overeenkomst voor bepaalde tijd, is gedurende de gehele overeengekomen tijd het tarief dat is overeengekomen van toepassing. Deze tarieven zijn te vinden op de site van genoemde Energieleverancier.

10. De vermelde tarieven zijn netto tarieven. De bijkomende kosten, vastrecht en belastingen worden separaat vermeld.

11. Op elke elektra aansluiting in een object met een woon/verblijfsfunctie wordt jaarlijks door de belastingdienst heffingskorting vastgesteld. Dit bedrag wordt jaarlijks op de jaarafrekening verrekend. Is er geen sprake van een woon/verblijfsfunctie geldt de helft van dit bedrag als heffingskorting.algemene voorwaarden

12. Bij betaling door overschrijving via bank/giro geldt een betalingstermijn van 14 dagen. Afschrijving via automatische incasso zal geschieden rond elke 10e dag van de maand.

13. Verhuizing breekt geen overeenkomt. De levering door genoemde Energieleverancier kan overgenomen worden door de nieuwe eigenaar/gebruiker of kan desgewenst met contractant mee verhuizen naar de nieuwe locatie.

14. Genoemde Energieleverancier kan voorwaarden stellen in de vorm van een waarborg /vooruitbetaling van maximaal 3 maand voorschotbedragen.

15. Contractant geeft toestemming om alle administratieve handelingen te verrichten die nodig zijn voor het uitvoeren van de leveringsopdracht worden, alsmede het raadplegen van het Centraal Aansluitingen Register en het Contract Einde Register. Persoonsgegevens worden ook gebruikt ter informatie van nieuwe producten en diensten. Indien u deze informatie niet wenst te ontvangen, kunt u dit aangeven bij genoemde Energieleverancier.

16. De looptijd van de overeenkomst met EMV is gelijk aan de looptijd met genoemde Energieleverancier.

17. Uitgebreide leveringsvoorwaarden staan vermeld op de site van genoemde Energieleverancier.

18. Op dit contract is de wettelijke bedenktijd van 14 dagen van toepassing.

19. EMV zal klantgegevens enkel en alleen gebruiken voor adviseren en informeren m.b.t. energie en energie inkoop.